Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Báo cáo định kỳ số liệu Chính phủ điện tử quý II/2019

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/ 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025; ngày 03/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1382/BTTTT-THH V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý II/2019 yêu cầu các địa phương phải có báo cáo kết quả thực hiện cải thiện chỉ số về phát triển Chính phủ điện tử theo định kỳ để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, để chuẩn bị cho việc tổng hợp, báo cáo về nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cho Quý II/2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh); UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử theo định kỳ tại phụ lục kèm theo cụ thể như sau:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cung cấp thông tin tại Phụ lục I.

- UBND các huyện, thành phố cung cấp thông tin tại Phụ lục II.

- Văn phòng UBND tỉnh cung cấp thông tin tại Phụ lục I và Phụ lục III.

- VNPT Cao Bằng cung cấp thông tin tại Phụ lục IV.

Lưu ý: Thực hiện báo cáo này định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng giữa quý) thay cho báo cáo định kỳ hàng tháng theo Công văn số 162/STTTT-CNTT ngày 12/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v thực hiện định kỳ báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử.

Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý II/2019 của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/5/2019 để kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tin trao đổi, liên hệ: Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0263.859.899 (gặp bà Huyền).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:87
    • Trong tuần:753
    • Trong tháng:2,511
    • Trong năm:53,654